JONAS BURGERT Skeledžija božanskog koje prebiva u čoveku